Lavinové dráhy

Oblasti, kde pravidelně padají laviny, jsou v České republice omezené na tzv. tradiční lavinové dráhy. Nejvíce těchto drah je v Krkonoších, další jsou v Jeseníkách a na Kralickém sněžníku. Laviny byly v historii zaznamenány i mimo tyto oblasti. Nebezpečí výskytu laviny přitom nesouvisí pouze z topografií terénu. Záleží také na vegetačním pokryvu, množství akumulovaného sněhu, vlastnosti sněhových vrstev, tvaru a velikosti sněhových krystalů, změny v teplotě i proudění vzduchu, zatížení sněhové pokrývky a dalších okolnostech.

Z historických záznamů a podkladů bylo v Krkonoších vymezeno 55 tradičních lavinových drah, v Jeseníkách 15 drah a na Kralickém Sněžníku 1 dráha. Pro tradiční lavinové dráhy byl sestaven detailní digitální model terénu a stanoveny charakteristiky pokryvu. Tyto údaje pak byly využity jako vstupní charakteristiky při modelování pádů lavin.

Pro každou tradiční lavinovou dráhy byly na základě digitalizované databáze pádů lavin odhadnuty výšky a délky odtrhu s různou dobou opakování. Tyto hodnoty byly použity jako vstupní údaje do modelu pádů lavin RAMMS. Na základě výsledků z tohoto modelu byly vymezeny nové pravděpodobné oblasti s různou pravděpodobností zasažení lavinou. Výsledky tothoto modelování byly také základem pro vytvoření specializované mapy, která je ke stažení v záložce Publikované výstupy projektu.

Mimo oblasti tradičních lavinových drah byly vymezeny také oblasti se zvýšeným nebezpečím uvonění laviny. Tyto oblasti byly vymezeny na základě současného vegetačního pokryvu a pro případně odlesnění na daných lokalitách. Mapa náchylností k uvlonění laviny je také součástí mapových výstupů.

Nově vymezené oblasti s různým nebezpečím zasažení lavinou pro oblast Obrího a Modrého dolu. Červená barva značí vysoké, žlutá střední a modrá nízké nebezpečí zasažení lavinou.

Nově vymezené oblasti s různým nebezpečím zasažení lavinou pro oblast Obrího a Modrého dolu. Červená barva značí vysoké, žlutá střední a modrá nízké nebezpečí zasažení lavinou.

Vymezení oblastí se zvýšenou náchylností k uvolnění laviny při současném vegetačním krytu pro oblast Obřího a Modrého dolu.

Vymezení oblastí se zvýšenou náchylností k uvolnění laviny při současném vegetačním krytu pro oblast Obřího a Modrého dolu.